Terms & Conditions

Sklep internetowy shop.sobucky.com dostępny pod adresem internetowym https://shop.sobucky.com prowadzony jest przez firmę Sobucky Poland sp. z o.o. Sobucky Ltd sp.k. , z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 11 A, 20-601, Numer identyfikacji podatkowej: 9462647775 zwany dalej „Sklepem”.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Spis treści:

§1 Definicje

§2 Postanowienia ogólne

§3 Kontakt ze sklepem

§4 Wymagania techniczne

§5 Informacje ogólne

§6 Zakładanie konta w sklepie

§7 Newsletter

§8 Formularz kontaktowy

§9 Zasady składania zamówienia

§10 Oferowane metody dostawy oraz płatności

§11 Wykonanie umowy sprzedaży

§12 Prawo odstąpienia od umowy

§13 Reklamacja i gwarancja

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§15 Dane osobowe w Sklepie internetowym

§16 Postanowienia końcowe

 

§ 1 Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – Sobucky Poland sp. z o.o. Sobucky Ltd sp.k. , z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 11 A, 20-601,

Numer identyfikacji podatkowej: 9462647775

3. Użytkownik:

a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

b) osoba prawna,

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną - która korzysta z witryny https://shop.sobucky.com

4. Klient:

a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

b) osoba prawna,

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą.

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – zakładane przez Klienta, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta klienta. 11. Formularz kontaktowy- interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą. 12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

14. Newsletter – Usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach.

15. Towar – produkt, dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego od Sprzedawcy.

16. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

17. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

18. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

19. Administrator danych osobowych - Sprzedawca. 20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.). 21. U.o.i.d.o- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm). 22. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej shop.sobucky.com w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).

3. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

4. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczącą danych osobowych Klientów, dostępne są w widocznym miejscu w Sklepie przy procesie zakupu, do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mają możliwość w każdym momencie zaktualizować, zmodyfikować oraz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy.

5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionego w Sklepie internetowym Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce prywatności Sklepu internetowego.

6. Zakupu Towaru może dokonać wyłącznie Klient, który ukończył 13 lat oraz posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do Towarów (w tym: opisy, ceny Towaru), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.

8. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Użytkownika z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.

9. Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane stronie internetowej Sklepu internetowego. 10. Promocje Towaru organizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Tomasza Zana 11 A, 20-601 Lublin, Polska

2. Adres magazynu: Grabskiego 25J/1, 20-330 Lublin, Polska

3. Adres e-mail Sprzedawcy: info@sobucky.com 

4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 530 900 757

5. Dane rachunku bankowego Sprzedawcy:

Bank PEKAO S.A.

ul. Królewska 1, 20-109 Lublin

SWIFT: PKOP PL PW

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

Konto PLN: 08 1240 2496 1111 0010 5698 9309

Konto EUR: PL78 1240 2496 1978 0010 5699 1647

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8:30- 15.30

§ 4 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty niezbędny jest: a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej),

d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768,

e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo w opcji „zakupy bez rejestracji” (lub równoznacznej).

3. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www może wymagać wcześniejszego zarejestrowania się przez Klienta i każdorazowego logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

4. Wszystkie Ceny podane na stronie Sklepu internetowego podane są w polskich złotych (PLN) oraz walucie (EUR) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT, cła oraz inne składniki). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6. W przypadku, gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach będzie podana w Sklepie w opisie Towaru.

7. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

8. Klient odpowiada za autentyczność oraz kompletność pozostawianych przez siebie danych, które są konieczne do realizacji Umowy Sprzedaży.

9. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne: Konto Klienta, Formularz kontaktowy, Formularz zamówienia, Newsletter, które są dobrowolne i nieodpłatne.

10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje, które są związanie z działaniem Sklepu Internetowego (wyłączając tryb reklamacji Towaru) mogą być składane przez Klienta w szczególności: pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail wskazany w § 3 Regulaminu. Zaleca się również podanie przez Klienta w reklamacji informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny): okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady, określenie żądania Klienta, danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.

11. W stosunku do danej reklamacji zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

12. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.

13. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi, które mają charakter ciągły i bezterminowy, bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym. W celu realizacji tego uprawnienia, Klient wysyła pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: info@sobucky.com jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Konsumentowi a Przedsiębiorcy w drodze przesłanego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Do założenia Konta dochodzi poprzez wypełnienie Formularza rejestracji. Konieczne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej (adres e-mail), dane osobowe (obligatoryjnie: imię i nazwisko, adres zamieszkania: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu; Przedsiębiorca dodatkowo obligatoryjnie NIP i REGON, nazwa firmy, adres siedziby; a także hasło składające się ze wskazanej w wyświetlanym komunikacie minimalnej liczby znaków. Zamówienia hurtowe obsługiwane są na platformie B2B: https://b2b.sobucky.com

2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

3. Wymogiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika lub Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wskazanych w Formularzu Rejestracji.

4. Aby zalogować się na Konto, Klient musi podać e-mail i hasło- ustanowionych w Formularzu rejestracji podczas jego zakładania. Po zalogowaniu się do swojego Konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych oraz wglądu do historii zamówień.

5. Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo w każdym momencie do usunięcia Konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy, które są wskazane w § 3 Regulaminu.

6. Klient, który posiada Konto w Sklepie Sprzedawcy, rezygnujący i usuwający to Konto, ma prawo żądania od Sprzedawcy trwałego usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Sprzedawcy w ramach Sklepu.

§ 7 Newsletter

1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie zapisania się przez Klienta do usługi Newslettera, za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.

2. Użytkownik lub Klient w ramach usługi Newslettera ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych (m.in. o nowościach, promocjach) w formie wiadomości wysyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 3. Korzystanie z Usługi Newslettera uzależnione jest od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego, które ma dostęp do sieci Internet oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej.

4. Aby korzystać z usługi Newslettera należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej oraz kliknąć przycisk „Dodaj”, a następnie potwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres poczty elektronicznej.

5. Użytkownik lub Klient ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny, odwołać zgodę na przesyłanie wiadomości za pośrednictwem usługi Newslettera. Odwołanie zgody następuje poprzez przesłanie żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany w § 3 Regulaminu lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.

6. Newsletter jest przesyłany wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji poprzez potwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres poczty elektronicznej.

7. Newsletter będzie zawierał promocje, kupony zniżkowe, informacje o nowościach itp. Powyższy katalog nie jest zamknięty.

8. Klient w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę ma prawo do złożenia reklamacji na zasadach, które przewidziane są niniejszym Regulaminem.

§ 8 Formularz Kontaktowy

1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz kontaktowy zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

2. Usługa umożliwia Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza.

3. Skorzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest możliwe po kliknięciu odpowiedniej zakładki i podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz wskazaniu tematu oraz wypełnieniu wiadomości i kliknięciu przycisku „Wyślij”.

§ 9 Zasady składania Zamówienia

1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwia Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza, zwana dalej „Formularzem zamówienia” zawierana jest na czas oznaczony w momencie dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym i ulega zakończeniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza zamówienia Sprzedawcy i złożenia przez Klienta Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

2. Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy albo o dokonaniu zmiany Umowy.

3. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),

b) wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

d) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji- wypełnić Formularz zamówienia poprzez podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz danych dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży: Towar, ilość, miejsce dostawy Towaru, sposób płatności za Towar. Klienci będący Przedsiębiorcami oraz Konsumenci wyrażający wolę uzyskania faktury, powinni również podać: nazwę firmy pod którą prowadzą działalność oraz numer NIP i REGON,

e) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, Klient otrzyma powiadomienie na adres e-mail,

f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 10 pkt 3 Regulaminu.

5. Wypełnienie Formularza zamówienia danymi i naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Klienta i ma skutki prawne zawarcia umowy Sprzedaży w myśl obowiązujących przepisów z zakresu zawierania umów sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

6. Klient do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” może samodzielnie modyfikować Zamówienie.

§ 10 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

a) przesyłka kurierska: DPD, DHL

b) przesyłka kurierska pobraniowa: DPD

c) przesyłka Poczta Polska

d) paczkomat InPost

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) płatność za pobraniem,

b) płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

c) płatności elektroniczne: PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań:, KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495,

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 11 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 9 Regulaminu.

2. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, które stanowi jednocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Sprzedawca może świadczyć nieodpłatne usługi polegające na informowaniu Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail/SMS o bieżącym statusie Zamówienia.

3. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, cenę całkowitą należną do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

4. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą- Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży- w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki- Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,

5. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma wybór dostawcy, dokonany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

6. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 7 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

7. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

8. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.

9. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą- od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem– od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.

11. Wydawany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.

12. Dostawa Towaru odbywa do wybranych krajów na świecie.

13. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty transportu” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 12 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość.

2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

3. Bieg terminu określonego w ust. 2 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 2 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

5. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 2 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

6. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 3 Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu, jednak jego zastosowanie nie jest to obowiązkowe.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,

b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,

c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami; w przypadku płatności kartą zwrot płatności przy użyciu tego samego sposobu nie jest możliwy, wówczas Klient, któremu Sprzedawca będzie dokonywał zwrotu płatności wybiera spośród dostępnych na stronie,

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

e) Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany jeśli Konsument wyśle Towar przed upływem terminu 14 dni,

f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,

g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (tyczy się aromatów spożywczych)

f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.

§ 13 Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta w sytuacji, gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.

4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 3 Regulaminu.

5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

a) okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji- Towaru i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,

b) określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),

c) danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem. 7. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu.

8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć wadliwy Towar na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu. Jeżeli ze względu np. na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar ten się znajduje.

9. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

10. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do zbadania rzeczy w dacie dostawy oraz sporządzenia protokołu szkody i niezwłocznego – w terminie nie dłuższym niż (5) dni od dnia dostawy, zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Dla skuteczności zawiadomienia o wadzie, należy dokonać go w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie do kontaktu ze Sprzedawcą. W przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany – do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie – w terminie nie dłuższym niż (5) dni od daty jej ujawnienia. Ciężar udowodnienia zachowania terminu spoczywa na Kliencie będącym Przedsiębiorcą.

11. Zarówno Sprzedawca, jak i Klient będą dążyć, by wszelkie spory wynikłe w trakcie i w związku z wykonywaniem Umowy Sprzedaży zostały rozwiązane polubownie. W przypadkach dotyczących Klienta nie będącego Konsumentem, gdy rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, Strony nie dojdą do porozumienia bądź nie doprowadzi to do oczekiwanych rezultatów, wszelkie spory wynikłe w trakcie i w związku z wykonywaniem Umowy Sprzedaży rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwości miejscowej Sprzedawcy.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient jest również uprawniony do skorzystania z unijnej platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Platforma ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:

a) zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),

b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c) skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),

d) skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

§ 15 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę- także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przewidzianych u.o.i.d.o.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania, żądania usunięcia danych, a także przeniesienia ich do innego podmiotu.

6. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionego w Sklepie internetowym Towaru.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 16 Postanowienia końcowe

1.Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży).

4. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.03.2020 r. Załączniki: Polityka prywatności Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Pouczenie o odstąpieniu od umowy Formularz reklamacyjny